Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1/ Bestellingen zijn enkel geldig als deze door ons schriftelijk aanvaard en bevestigd werden.
Bestellingen kunnen nooit eenzijdig door de klant geannuleerd worden. Bestelde hoeveelheden kunnen wel aangepast worden, indien de aanvraag hiervoor minstens één week voor de levering gesteld werd.

2/ Klachten betreffende de zichtbare gebreken van de pannenkoeken zijn slechts ontvankelijk indien deze schriftelijk gedaan worden binnen drie dagen na de levering van de pannenkoeken. In geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar.

3/ Pannenkoeken zijn een vers product met beperkte houdbaarheidsdatum dat koel moet bewaard worden, daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het bederven indien de pannenkoeken na de levering niet continu gekoeld werden. De pannenkoeken dienen direct na de levering verdeeld te worden ten einde de houdbaarheidsdatum niet in het gedrang te brengen.

4/ Bij afhaling van de pannenkoeken in de fabriek in Ledegem dienen de voertuigen in zindelijke staat van onderhoud  te verkeren en geschikt zijn om de af te halen hoeveelheid te vervoeren.

5/ Bij levering door onze zorgen ,dienen de volgende zaken in acht genomen te worden:

  • de leveringen kunnen enkel uitgevoerd worden op het gelijkvloers
  • de klant of een afgevaardigde van de klant dient aanwezig te zijn bij de levering. Voor leveringen die niet kunnen uitgevoerd worden omdat niemand aanwezig was zal een vergoeding aangerekend worden in functie van de tijd en van het aantal kilometer.
  • Er kunnen maximaal twee deelbestellingen, per klant – per dag, geleverd worden op twee verschillende leveringsadressen tenzij ons schriftelijk akkoord.

6/ Facturatie en betalingen:

  • onze facturen zijn contant betaalbaar behoudens voorafgaande schriftelijke afwijking
  • onze facturen worden geacht door de schuldenaar aanvaart te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de acht dagen na de datum van verzending van de factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.
  • in geval van niet betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zal er een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1 % per maand en dit van rechtswege zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling moet gebeuren.
  • in geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.000 euro.
  • alle inningskosten inbegrepen rechtelijke en buitenrechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de koper.

7/ In geval van betwisting, geschil of acties van gelijk welke aard zijn uitsluitend de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

8/ Wij wijzen uitdrukkelijk de condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper zal dus zijn eigen aankoopvoorwaarden niet kunnen inroepen wanneer deze strijdig zouden zijn met onze verkoopsvoorwaarden.